SECUNDAIRE LITERATUUR MAX STIRNER IN HET NEDERLANDS
 

1855

Van Limburg Brouwer

De Gids

1862-1863

Bartholmess C.

Oordeelkundige Geschiedenis van de Godsdienstleer der nieuwere wijsbegeerte. Uit het Frans vertaald door ds. J. Visscher. Uitgegeven in 'Godgeleerde Bibliotheek, reeks van Wetenschappelijk Theologische werken uit het buitenland. Kemink & Zoon, Utrecht, 1862-1863, 2 delen. Over Stirner: deel 2, pag. 317 e.v.

1875-1897

Quack H.P.G.

De Socialisten. Personen en Stelsels. P.N. Kampen & Zoon, Amsterdam, 1875-1879, 4 delen.

1894

Quack H.P.G.

Over het begrip der gemeenschap. (Afscheidsrede bij het neerleggen van het Hoogleeraars-ambt te Amsterdam, 25 juni 1894) In: De Gids. P.N. Kampen & Zoon, Amsterdam, 1894, pag. 66-89

1896

L.G.

Bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis van het individu. In: Morgenrood. Zondagsblad, gewijd aan Wetenschap, Kunst en Letteren. Amsterdam, 1896, no 28, pag.219-220; no 29, pag. 229-231; no.30, pag.233-234; no. 31, pag. 241-243

Mackay J.H.

De Anarchisten

Jelgersma D.G.

De ontkenning der moraal KE, LSa,Lb I en II

1898

Anoniem

Max Stirner, zijn leven en werken. In: Morgenrood. Zondagsblad, gewijd aan Wetenschap, Kunst en Letteren. Uitgave van de Drukkerij "Excelsior", Rotterdam, 1898, no. 23, pag. 185-187; no. 25, pag.193-195

1900

Bijvanck W.G.C.

Nietzsche, een probleem. In: De Gids. P.N. Kampen & Zoon, Amsterdam, 1900, dl 4, jrg. 64, pag.189-201

1901

Enthoven F.B.

Studie over het anarchisme van de daad. Scheltema en Holkema's Boekhandel, Amsterdam, 1901, pag. 8-11, 115 e.v.

van der Voo P.B.

Studie over het anarchisme van de daad. Een beschouwing over mr. F.B. Enthoven, Studie over het anarchisme van de daad. J. Sterringa, Amsterdam, z.j. (1901)

van der Voo P.B.

(Beoordeling van Enthoven's  Studie over het anarchisme van de daad. In: An-Archie. Verschijnt tweemaal per maand. J. Sterringa, Amsterdam, 1901, nrs 17- 24

1902

Bavinck H.

Hedendaagsche moraal. Uitgeverij J.H. Kok, Kampen, 1902, blz. 63-64.

1901-1902

Domela Nieuwenhuis F.

De geschiedenis van het Socialisme. S. L. van Looy, Amsterdam, 1901-1902, 3 delen.

1903

Anoniem

Wat is vrijheid. In: De Vrije Gedachte. Weekblad voor nederlandse vrijdenkers, 4e jrg, zaterdag 4-7-1903, nr 210

Eltzbacher P.

Anarchisme. P.M. Wink, Amersfoort, 1903. Pag 266.

1904

Dähler L. A.

De Idee der Anarchie en Doktor Eugen Schmitt. Overgedrukt uit Teekenen des Tijds, 2e afl., 6e jrg, 1904. Blz 2-9

1905

Wijnaendts Francken C.J.

Inleiding tot de wijsbegeerte. H.D. Tjeenk Willink & Zoon Haarlem, 1905, pag 148-151

1907

Rijnders G.

Max Stirner. Zijn leven en werken naar de beste bronnen bewerkt. B.O.O., Zandvoort, Serie XIV, 8, z.j. (1907) (Bewerking van de Stirner-biografie van John Henry Mackay)

1908

Anoniem

Anarchie en Revolutie. In: Anarchie. Weekblad, redactie Jan Terwey. Blaricum, 1908, 1e jrg, nr.3 blz 6-8; nr 4 blz 5-7

1912

Ziegler T.

De Geestelijke en Sociale stroomingen der 19e eeuw. Uitgegeven door: Maatschappij voor goede en goedkope lectuur. Wereldbibliotheek Amsterdam, z.j. Vertaald door Leo Polak. Met portretten, 2 delen. Over Stirner: dl. 1, pag. 340; dl2, pag.120, 133,278 e.v., 281, 284.

1915

Lansen J.C.

Het individu en de maatschappij. Reeks I. Kritiese verhandelingen en psychologische schetsen. S.I.U.M. Amsterdam, 1915

1916

Domela Nieuwenhuis F.

De steunpilaren der hedendaagse en de grondslagen der toekomstige maatschappij. Roode Bibliotheek, Amsterdam, 1916. Over Stirner: pag. 59 e.v.

1917

Casimir R.

Beknopte geschiedenis der wijsbegeerte. Uitgever Maatschappij voor goede en goedkope lectuur. Wereld Bibliotheek, Amsterdam, 1917, 2 delen. Over Stirner: 'Individualisme en socialisme', pag. 243-265, deel 2

Hoving J.

Max Stirner en onze tijd. In : Weekblad De Dageraad. J. van Loo, uitgever, Amsterdam. no. 7, 17 november 1917;no 8, 24 november 1917; no 9, 1 december, 1917

1919

Domela Nieuwenhuis F.

De majesteit van het Ik in de maatschappij. In: Morgenrood.  Zondagsblad, gewijd aan Wetenschap, Kunst en Letteren. De Roode Bibliotheek, Amsterdam. 12 april 1919, no 9, pag. 65-66

Van Bruggen, Carry

Prometheus, een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de literatuur. Rotterdam, Nijgh& Van Ditmar.1919. Deel II, blz. 558, 598.

Sonnenfeld

John Henry Mackay's 'Anarchisten. In: Morgenrood.  Zondagsblad, gewijd aan Wetenschap, Kunst en Letteren. De Roode Bibliotheek, Amsterdam. 26 juli 1919, no 24

1920

Casimir R.

Uit de ontwikkelingsgeschiedenis van het menselijke denken. Uitgever Maatschappij voor goede en goedkope lectuur. Wereld Bibliotheek, Amsterdam, 1920, 2 delen. Over Stirner: 'Individualisme en socialisme', pag. 274-279, deel 2

Casimir R.

Beknopte geschiedenis der wijsbegeerte. Derde omgewerkte en aangevulde druk. Uitgever Maatschappij voor goede en goedkope lectuur. Wereld Bibliotheek, Amsterdam, 1920.

1921

van Empel M.

Max Stirner, de wijsgeer van de zelfzucht. Stemmen des Tijds X XI, II

1921

Mehring F.

Karl Marx. Geschiedenis van zijn leven. Vertaald door Jan Romein. Brussse Rotterdam, 1921

1922

Drenth J.

Het individualisme. In : Alarm. Anarchistisch Maandblad. Den Haag, 1e jrg, no 5, september 1922, pag. 5

de Ligt B.

Anarchisme en Revolutie  Beschouwingen n.a.v. Anarchisten congres Berlijn  1921 Hollandia Drukkerij  Baarn 1992.

1923

Mackay J.H.

Alarm, Anarchistisch maandblad Den Haag 1.ste jaargang februari 1923 nummer 10.

Hoving J.

De Vrijdenker. Officieel Weekblad van de vrijdenkers vereeniging de “Dageraad” Rotterdam 20 oktober 1923 nummer 42.

Constandse A.L. 

Alarm, Anarchistisch Maandblad  Den Haag  2.de jaargang  nummer 1 1923.

Vorländer K.

Eenvoudige geschiedenis der filosofie.  H.D. Tjeenk Willink & Zoon  Haarlem 1923.

1924

Constandse A.L.

God is het kwaad. Uitgave Hoofdbestuur de “Dageraad”  Rotterdam 1924.

1925

Constandse A.L.

Ludwig Feuerbach en zijn wijsbegeerte van het atheïsme. Uitgeverij de “Dageraad”  N.V. Luigies en Zn.  Rotterdam 1925.

1926

Maas H.H. J. jr.

Inleiding tot de studie der wijsbegeerte. Uitgever H. Prakke, Nijmegen 1926.

1927

Bruyne  E. de

Inleiding tot de wijsbegeerte. N.V. Standaard Boekhandel, Antwerpen 1927. N.V. Dekker & van de Vegt, Nijmegen-Utrecht 1927.

1929

Bierens de Haan J.D.

De strijd tussen idealisme en materialisme in de 19e eeuw. Uitgever De Erven F. Bohn N.V. Haarlem  1929.

1932

Ligt B. de

Over de vrijwillige slavernij, in Maandblad “Bevrijding”. Redactie A.R. de Jong, B de Ligt, A. Storm.  Utrecht-Amsterdam  1932, 3 de. jaargang nummer 9 januari 1932, nummer 10 februari 1932.

Romers A.

Gezag en Vrijheid in Maandblad de“Bevrijding”. Redactie A.R. de Jong, B. de Ligt, A. Storm.  Utrecht-Amsterdam 1932, 4 de jaargang  nummer 2 juni 1932, nummer 3 juli 1932.

1933

Ligt B. de

De vrede als daad. Van Loghum Slaterus Uitgevers Maatschappij  N.V., Arnhem  1933.

Reyndorp B.

Een geniaal werk in Maandblad de “Bevrijding”. Utrecht-Amsterdam 1933, 5 de jaargang, nummer 3.

1935

Reyndorp B.

Friedrich Engels en Karl Marx in Maandblad de “Bevrijding”. Redactie A.R. de Jong, B. de Ligt, A. Storm. Utrecht-Amsterdam 1935, 5 de jaargang nummer 3 maart 1935, nummer 4 april 1935, nummer 5 mei 1935.

1937

Sinzheimer H.

De jonge Marx en de sociologie van het recht in het blad “De Socialistische Gids”. Amsterdam 1937, 12 de jaargang nummer 1.

1938

Hoving J.

Levensherinneringen van een vrijdenker. Uitgave van de vrijdenkersvereeniging "De Dageraad”, Amsterdam. Blz. 256-269.

1938

Constandse A.L.

Grondslagen van het anarchisme. Uitgeverij F.A.N.  Rotterdam 1938.

1940

Severijn, J.

Geschiedenis der Ethiek. Kok, Kampen. Blz. 222, 223.

1946

Raymaeker L. de

Inleiding tot de wijsbegeerte. Uitgeverij Pantheon N.V.  Antwerpen 1946. Uitgeversmaatschappij L.J. Veen N.V.  Amsterdam 1946.

Romein, J

In opdracht van de tijd. N.V. Em. Querido’s Uitgevers Maatschappij 1946 Blz.. 234 – 265.

1947

Kohnstamm, Ph

Mensch en wereld, een personalistische inleiding in de wijsbegeerte. Scheltema & Holkema, Amsterdam. 1947. Blz. 154, 189.

1948

Peursen C.A. van

Riskante Philosophie. Uitgever H.J. Paris,  Amsterdam  1946.  blz. 3.

1949

Oyen H. van

Philosophia. Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V.  Utrecht, 1959.  2 delen. Deel 2  blz. 249 – 271.

1949

Nicolaevsky B.

Karl Marx, mens en strijder. E.J. Brill, Leiden,  1949. blz. 61, 201.

1950

A. de Wilde

De Persoon, Over de grondslagen van het personalistisch denken. Van Gorcum. Assen. 1950 blz. 70, 164, 210, 223, 229.

1950

Bierens de Haan J.D.

Hoofdfiguren der geschiedenis van het Wijsgerig denken. Uitgeverij  De Erven F. Bohn NV.  Haarlem 1950 (1929)   blz. 145.

1952

Sassen F.

Van Kant tot Bergson. Uitgeversmaatschappij N.V. Standaard Boekhandel, Antwerpen-Amsterdam 1952.  blz. 6, 109-118.

1953

Schmid J.J.

Grote denkers over het moraal. Uitgeverij De Erven F. Bohn N.V., Haarlem 1953.  blz. 203 ev.

1956

Hanot M.

De invloed van Max Stirner in ’t jeugdwerk van August Vermeylen in blad “Dietsche Warande”.  blz.  286 – 294.

Spigt P.

In memoriam Max Stirner. Uitgeverij  “De Dageraad”  1956.

1958

Banning  W.  & Bierens de Haan J.D.

Europese Geest. Uitgeverij  van Loghum Slaterus N.V. Arnhem 1958.   blz. 311 ev.

1965

Bergh H. van de

Anarchisten. Reeks, Boekje  nr. 1086, dd. 12-11-1965. blz. 6.

Wilde A. de

Geschiedenis van de westerse filosofie.  Uitgeverij  Broekman & Meris, Amsterdam  1965, 2 delen.  deel 1 blz. 173, deel 2 tekst 88.

1967

Bezemer J.

Anarchisme. Polak & van Gennep, Amsterdam 1967.  blz. 17 – 53.

Braak M. ter

Politicus zonder partij.  Uitgever G.A. van Oorschot, Amsterdam  1967.  Voorrede over Stirner.

1969

Bonger H.

Menno ter Braak in “Rekenschap, driemaandelijks tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur.  Utrecht 1969, extra nummer, uitgave december.  blz. 16.

1970

Eltzbacher P.

De leer van Max Stirner. Uitgeverij De Vrije, Rotterdam 1970.

1971

Spigt P.

Max Stirner in driemaandelijks maandblad “Rekenschap”.  Utrecht, maart 1971, nr. 1,  18de jaargang, blz. 16-29.

1972

Marx K.

De Duitse Ideologie. Uitgeverij Sun, Nijmegen 1972.  deel 1.

Banning W.

Typen van de Zedeleer, herz. A. van Biemen. Uitgeverij De Erven  F. Bohn  N.V.,  Haarlem, 1972.  5de druk door Prof. Dr. A. van Biemen.  blz.  127-133.

1974

Camus, A.

De mens in opstand, Amsterdam, De Bezige Bij, vert. van L'Homme Revolté. Blz. 55 e.v.

Constandse A.L.

Grondslagen van het Anarchisme.  Stichting Pamflet, Driebergen 1974  (1938).

1975

Dooren W. van & Constandse A.L.

Atheisme, Humanisme en Socialisme. Agon Elsevier, 1975, Artema-reeks.   blz.  38,100.

Marx K.

Over het Anarchisme.  Uitgeverij  Pegasus, Amsterdam, 1975.  blz.  9-27.

1976

Boenders F.

De Volle Vrijheid. Manteau Info, 1976.  blz. 77-101.

Constandse A.L.

Bevrijding door verachting.  Essays Meulenhoff, Amsterdam 1976.  Over Stirner: “Feuerbach, de Antichrist”, blz. 62-80. Over Stirner: “Stirner en het soevereine ik”, blz. 80-93.

Guerin D.

Het Anarchisme.  Uitgever en boekhandel van Gennep B.V., Amsterdam  1976.

1977

Constandse A.L.

Anarchisme. Uitgave van Stichting Burgerschapskunde, 1977.  nummer 3.

Dooren W. van

Dialektiek. Uitgever Van Gorcum, Assen-Amsterdam, 1977.  blz. 18-43.

Hyams  E.

De Terrorist.  H. Nelissen B.V., Bloemendaal  1977. blz. 16-28.

Quack  H.P.G.

De Socialisten. Uitgever Het Wereldvenster, Baarn 1977.  6 delen.   blz. 19-21.

1978

Pels L.

Anarchisme. Reeks, boekje nummer 1726.  Stichting IVIO, Lelystad 1978.   blz. 8.

1979

Constandse A.L.

Anarchisme.  Essays  Meulenhoff Nederland B.V., Amsterdam  1979.  blz. 15-36. (Over Stirner: “verschijningsvormen van het anarchisme”)

Jong R. de

Anarchisme in maandblad ‘Spiegel Historiael”. Uitgever Fibula Dishoeck, Haarlem  1979. blz. 622-627.

1981

Clark   J.P.

Wat is Anarchisme in tijdschrift “De As”. Uitgave van Stichting De As, ’s Gravenhage  1981.  jaargang 9, nummer 50/51/52  maart-augustus.   blz. 2-23.

Constandse A.L.

Het weerbarstige woord. Uitgever Meulenhoff, Amsterdam 1981. blz. 9-18.

Moulaert  J. 

De vervloekte staat. Ekologische Uitgeverij, Amsterdam 1981.   blz.  17,19,129,131,139,140,150 ev.

1982

Klokkenburg C.G.

Overeenkomsten en verschillen tussen het denken van Stirner en Nietzsche.  Scriptie.  Filosofisch Instituut, Utrecht  1982.

1983

Constandse A.L.

Het soevereine ik.  Uitgever Meulenhoff Nederland B.V.,  Amsterdam 1983. blz. 113-124.

Radius S.

Anarchisme. Uitgave van de Akademie Beeldende Vorming,  Amersfoort  1983.   blz.  17-31.

1986

Koenraadt J.F.M.

Van Quack tot Constandse. De receptie van Max Stirner in Nederland. Doct. Scriptie Filosofie. E.U.R. Rotterdam, nov. 1986. Met uitvoerige bibliografie.

Sparnaay H.A.M.G.

Stirner en de kritieken van zijn tijdgenoten. Een misverstand. Doct. Scriptie Geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte. Centrale Interfaculteit, Rijksuniversiteit Utrecht. December 1986

1999

Janz C.P.

Friedrich Nietzsche, complete biografie. Baarn, Tirion. Blz. 455

2000

Hanssen L.

Want alle verlies is winst, Menno ter Braak 1902-1940, dl I 1902-1930. Amsterdam. Balans. Blz. 427 en 428

2003

De Vries, Marije

De macht van het hart, Max Stirners (1806-1856) politiek-filosofische antwoord op het vrijheidsvraagstuk in romantisch perspectief. Doctoraalscriptie UU, Taal- en Cultuurstudies, specialisatie 'Politieke geschiedenis'. Utrecht, maart 2003

2005

De Vries, Marije

Geboren: nieuwe onvrijheid, Max Stirners kritiek op het vrijheidsstreven van liberalen. Blz. 34-37..Filosofie Magazine, juni 2005, nr 5, jrg 13.

Laatste wijziging: 15.04.2012